رله یا افتامات دارای به طور کلی ۵ پایه دارد که دو پایه ۸۵ و  ۸۶ به دو سر سیم پیچ متصل است که با جریان ضعیف می تواند تحریک شده و خاصیت اهنربایی پیدا کند در سمت دیگر سه پایه دیگر قرار داده شده است که به نامهای ۳۰ – ۸۷ و ۸۷a نامگذاری میشود که در حالت عادی و قبل از تحریک سیم پیچ (پایه ۸۵ و ۸۶ ) دو پایه ۳۰ و ۸۷a به متصل هستند ولی هرگاه سیم پیچ بوبین شد پایه ۳۰ از پایه ۸۷ a جدا میشود و به پایه ۸۷ متصل شده میشود و اگر ما در پایه ۳۰ برق داشته باشیم این برق از پایه ۸۷a قطع شده و پایه ۸۷ وصل میکند

به طور کلی افتامات یا رله دو کار مهم انجام میدهد 

۱- کوتاه کردن مسیر سیم کشی در مدارات الکترونیکی برای رساندن برق به مصرف کننده از طریق پایه ۳۰و ۸۷

حفاظت از کلید برای اینکه جریان قوی از کلید عبور نکند و کلید فقط سیم پیچ را بوبین کند و برق فشار قوی از پایه ۳۰و ۸۷ عبور کند