آموزش نحوه رفع ایراد و عیب یابی سیستم تهویه مطبوع خودرو دنا + تصاویر

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

تهویه اتوماتیک دنا ،سیستم بخاری دنا ،تهویه دنا ،کولر دنا ،کولر خودرو چگونه کار میکند ،دکمه ac کولر خودرو ،تهویه اتوماتیک خودرو چیست

آموزش تعمیرات و عیب یابی سیستم تهویه مطبوع خودرو دنا

در اول کار میپردازیم به معرفی سیستم تهویه مطبوع:

سیستم تهویه مطبوع خودرو دنا تهویه اتوماتیک دنا بخاری دنا کولر خودرو چگونه کار میکند دکمه ac کولر خودرو تعمیرات تخصصی دنا آموزش مکانیک و برق خودرو آدرس تعمیرگاه های تهران تهویه اتوماتیک خودرو چیست

سیستم تهویه مطبوع خودروی دنا از نوع اتوماتیک است. در این سیستم با تنظیم دمای هوای دلخواه (مثلا” ۵۲ درجه سانتیگراد)چه در زمستان و چه در تابستان، سیستم این دما را برای داخل کابین در نظر می گیرد و بصورت خودکار کلیه عوامل موثر را بکار می گیرد تا این دما را برای سرنشینان فراهم و ثابت کند. استفاده سامانه تهویه اتوماتیک خودروی دنا در شرایط بهینه کارکرد موتور باعث صرفه جویی در سوخت می شود.

استفاده از تهویه مطبوع اتوماتیک در خودرو باعث:

۱٫ تامین آسایش سرنشین به شکل اتوماتیک (نیاز به تنظیمات زیاد جهت کنترل دما نیست).
۲٫ تضمین دید راننده با وجود کلید یخ و بخار زدا به شکل اتومات.
۳٫ امکان صرفه جوئی در مصرف سوخت.
۴٫ جلو گیری از ورود هوای سرد در زمستان هنگام روشن کردن موتور.
۵٫ عیب یابی اتوماتیک سیستم .
۶٫ قابلیت تبدیل دما از سانتی گراد به فارنهایت.
۷٫ رنج دمائی باز ۱۴ الی ۳۲ درجه سانتی گراد.
۸٫ راحتی استفاده از سیستم .
۹٫ نمایش دمای هوای محیط.
۱۰٫ قابلیت تبدیل به مد دستی و اتوماتیک

حداقل دمای قابل تنظیم در این سیستم ۱۴ درجه و حداکثر ۳۲ درجه سانتیگراد می باشد.

مقدار افزایش و کاهش دمای در این Range بصورت زیر است:

از دمای ۱۴ تا ۲۱ بصورت یک درجه سانتیگراد.
از دمای ۲۱ تا ۲۶ بصورت نیم درجه سانتیگراد.
از دمای ۲۶ الی ۳۲ بصورت یک درجه سانتیگراد.

در صورتی که عبارت AUTO در صفحه نمایشگر بصورت ممتد چشمک بزند نشانه وجود ایراد در سیستم کولر و یا بخاری می باشد.

برای شروع مراحل عیب یابی خودکار و ورود به مد عیب یابی (Trouble diagnosis mode) لازم است به طریق زیر عمل شود:

۱ .  موتور خودرو باید روشن شود. و یا سوئیچ در مرحله دوم ACC باشد.

۲ .  پس از گذشت ۱۲ ثانیه از روشن خودرو همزمان دو کلید A/C و OFF به مدت ۱۰ ثانیه فشرده شود.

    

۳ . در این حالت کلیه عبارات و عناصر نوشتاری صفحه نمایشگر بمدت ۳ ثانیه روشن می شود. این حالت فقط مربوط به تست صحفه نمایشگر است. بدین صورت که در این مرحله کلیه عبارات واقع در صفحه نمایشگر LCD تست می گردند.

۴ .  عیب یابی کنترلر ها و سنسورها و سایر قطعات شامل دو مرحله اصلی به شرح زیرمی باشد:

مرحله اول: بازرسی سنسورها S1
مرحله دوم: بازرسی عملگرها S2

نکته ۱: نمایش عبارت S1 و یا S2 بر روی صفحه نمایشگر نشان دهنده ورود به هر کدام این دو مرحله می باشد.
نکته ۲: با فشردن یکبار کلید ( Mode ) ، مد عیب یابی از مرحله S1 به S2 و یا بلعکس انتقال می یابد.

نکته ۳: درحین انتقال مرحله S1 به S2 بر روی LCD عبارت ۸۸٫۸ نمایش داده می شود.

گام اول : بازرسی و عیب یابی سنسورها S1

با فشردن کلید گردش هوای داخل کابین سیستم شروع به عیب یابی سنسور میکند در صفحه نمایشگرS1.1 که معرف سنسور اواپراتور است نمایش داده می شود. در صورتی که  اواپراتور معیوب باشد  عبارت S1.1 بصورت چشمک زن نمایش داده می شود  و اگر معیوب نباشد عبارت ۱٫۱ S به صورت ممتد نمایش داده میشود.

و به همین ترتیب با هر بار زدن کلید rec سیستم ، سنسورها را مطابق جدول زیر عیب یابی کرده و کد هر سنسور را در صفحه نمایشگر نشان می دهد. در صورتی که هر سنسور معیوب باشد کد سنسور مربوطه چشمک می زند.

حال با زدن کلید MODE به بخش بازرسی و عیب یابی موتور دریچه ها Motor actuator (M/A) می رویم.

جدول عیب قسمت دوم که مراحل ان دقیقا مثل توضیحات عیب یابی تهویه میباشد.

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ، در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮدرو دﻧﺎ ﺑﺎ اﻳﺮاد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﺮاد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ:

 • ﺑﺎ اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻴﺐ ﻳﺎب ، ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻮی ﻣﺎﻟﺘﻲ ﭘﻠﻜﺲ ﺧﻮدروی دﻧﺎ وارد ﻧﻮد FN و ﮔﺰﻳﻨﻪ Actuator ﺷﻮﻳﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ Actuator Test ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻛﻮﻟﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر، ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر و ﻧﻮد FN ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
 • ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻮی Parameter information ، وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪ  Air condition SW را ﺑﺎ ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ AC ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻴﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ AC ، ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﺑﺮوﻳﺪ.
 • وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر اﺗﺼﺎل دﺳﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﺨﺎری ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺳﻴﻢ داﺷﺒﻮرد را از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﺤﻴﺢ ارﺗﺒﺎط ( ﺷﻞ ﻧﺒﻮدن ) ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. ﭘﺲ از رﻓﻊ اﻳﺮاد و اﺻﻼح اﺗﺼﺎل ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر ﺿﺮوررﻳﺴﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻳﺮاد ، دو اﻧﺘﻬﺎی ﻛﺎﻧﻜﺘﻮر را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
...

اطلاعات کامل تر در اینترنتآموزش نحوه رفع ایراد و عیب یابی سیستم تهویه مطبوع خودرو دنا + تصاویر

نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 13 تاريخ : يکشنبه 26 فروردين 1397 ساعت: 13:17